SGC ry säännöt

Sääntöjä on muutettu 26.4.2017. Alla voimassa olevat.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sarfvik Golfklubi ry ja kotipaikka Kirkkonummi.

2 § TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfin ja muun liikunnan harrastamista ja tässä tarkoituksessa järjestää harjoituksia ja kilpailuja ym. samantapaisia tilaisuuksia sekä kokouksia ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen.

3 § JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, jolla on pelioikeus Golfsarfvik Oy:n omistamilla golfkentillä eli yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määritelty osake-, perhe-, nuoriso- tai sukupelaaja ja jonka yhdistyksen hallitus kirjallisen anomuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksellä voi lisäksi olla (ei pelaavia) passiivijäseniä, joiksi voidaan ottaa vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Jos varsinainen jäsen haluaa painavan syyn vuoksi siirtyä passiivijäseneksi, tulee hänen maaliskuun loppuun mennessä tehdä tästä kirjallinen pyyntö hallitukselle. Passiivijäsenelle eivät kuulu Suomen Golfliitto ry:n jäsenetuudet. Passiivijäseneksi siirtynyt jäsen on oikeutettu pääsemään takaisin varsinaiseksi jäseneksi siitä kirjallisesti hallitukselle ilmoitettuaan ja jäsenvelvollisuudet asianmukaisesti täytettyään. Varsinaiseksi jäseneksi palaaminen tapahtuu hallituksen päätöksellä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä samanaikaisesti olla vain yksi.

4 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen on velvollinen eroamaan, kun hänellä ei enää ole pelioikeutta Golfsarfvik Oy:n kentille.

Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden aikana eräpäivästä, kat-sotaan eronneeksi. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kir-jallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka käyttäytymisellään katsotaan huomattavasti vahingoittaneen yhdistyksen mainetta tai muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen hallitus päättää mahdollisista kurinpitotoimista, jotka noudattavat Suomen Golfliitto ry:n kurinpitomääräysten mukaisia rangaistuksia luonnollisille henkilöille.

5 § LIITTYMISMAKSUT

Sääntöjen 3 §:ssä mainitut, Golfsarfvik Oy:n yhtiöjärjestyksessä määritellyt perhe-, nuoriso- ja sukupelaajat suorittavat jäseneksi liittyessään yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun.

6 § JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet ja passiivijäsenet suorittavat yhdistykselle syyskokouksen vahvistaman vuosittaisen jäsenmaksun eräpäivään mennessä. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksun erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

7 § PELILUPA

Peliluvan Golfsarfvik Oy:n golfkentille myöntää yhdistyksen hallituksen nimeämä yksi tai useampi henkilö. Peliluvan saamisen edellytyksenä on yhdistyksen hyväksymä tasoitustaso ja sitoutuminen noudattamaan golfetikettiä.

Jäseneltä peliluvan saaminen edellyttää lisäksi jäsenmaksun ja muiden yhdistyksen päättämien maksujen suorittamista. Passiivijäsenelle ei pelilupaa voida myöntää.

8 § MUUT MAKSUT

Jäsenistölle tarjottavista palveluista sekä niihin liittyvien maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

9 § HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsemat 5-12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen syyskokouksen päättyessä.

Hallitus voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkaetunsa.

10 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin yksikin hallituksen jäsen sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen tulee asettaa tarvittavat toimikunnat.

Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

11 § TILIEN JA HALLINNON TARKASTUS

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on maaliskuun 1. päivään mennessä jätettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan kevätkokouksen päättyessä.

12 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään yhdistyksen kotipaikkakunnalla vuosittain kaksi, kevätkokous toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun 15. päivään mennessä.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti ilmoitettua tarkoitusta varten niin vaatii.

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös Helsingissä tai Espoossa.

13 § KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla tai postitse kirjeellä ja lisäksi siitä ilmoitetaan golfkentän ilmoitustaululla sekä yhtiön internetsivuilla.

Kokouskutsun ilmoittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ja viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ilmoituspäivää ja kokouspäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

14 § YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 • valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus.

Tämän lisäksi kevätkokouksessa:

 • esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,
 • esitetään tilintarkastajan lausunto,
 • vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 • valitaan tilintarkastaja,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sekä syyskokouksessa:

 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 • valitaan hallituksen jäsenet, joista erikseen nimetään yksi puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja sekä kapteenit,
 • vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, johon sisältyy tulevan vuoden liittymis-, jäsen- ja muiden maksujen suuruus sekä niiden erääntymisajankohta,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin aikaisin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § ÄÄNESTYS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä jäsenillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

16 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se tai ne henkilöt, jotka hallitus on siihen määrännyt määräyksessä mainitulla tavalla.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

18 § ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Entisten sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Niissä kohdissa, joista näissä säännöksissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

SoitaKartta